top of page

Regulamin warsztatów.

1.      Warsztaty „Stolarka dla Dzikich Dzieci” odbywają się w ustalonym przez Organizatora miejscu i czasie.

2.      Warsztaty prowadzone są jest przez Anna Bera The Whole Elements z siedzibą w Lechów 104 D, 26-004 Bieliny,  NIP  6572745804, REGON 260776928, adres poczty elektronicznej zabawkidzikiedzieci@gmail.com numer telefonu: +48 500 112 659.

3.      Opłaty za udział w warsztacie  dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem URL http://dzkikiedzieci.com

4.      Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zakupu biletów.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się wystarczająca liczba Uczestników. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu całości wpłaconych kwot.

6.      Zwrot możliwy jest na 7 dni przed terminem warsztatu. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w warsztacie po tym terminie nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Po uzgodnieniu z Organizatorem istnieje możliwość znalezienia innej osoby na swoje zastępstwo.

7.      Uczestnik warsztatu – dziecko biorące udział w warsztacie pod opieką Opiekuna.

8.      Opiekun - osoba dorosła biorąca udział w warsztacie jako opiekun towarzyszący dziecku lub dzieciom (Uczestnikom).

9.      Uczestnicy i Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztat.

10.   Dziecko (Uczestnik) podczas trwania warsztatu pozostaje pod opieką Opiekuna. Przez cały czas trwania warsztatu Opiekun towarzyszy i wspiera dziecko lub dzieci, które pozostają pod jego opieką oraz dba o jego/ ich bezpieczeństwo i decyduje o tym, w jakim zakresie dziecko lub dzieci angażują się w prace stolarskie.

11.   Podczas warsztatu Opiekun może mieć pod opieką najwyżej dwoje dzieci.

12.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie warsztatu wskutek nieprzestrzegania regulaminu i/lub zaleceń osób prowadzących warsztat.

13.   Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe w skutek ich działań lub zaniechań w trakcie trwania warsztatów.

14.   Po zakończeniu pracy Uczestnicy sprzątają narzędzia i materiały.

15.   Uczestnicy zachowują wykonane podczas warsztatu projekty.

16.   Organizator nie ma możliwości przechowania projektów do odbioru w późniejszym terminie.

17.   Potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie wpłatą na rachunek bankowy Organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

bottom of page